Ådals-Lidens församling
 

August 4, 2001  

Innehåller information om Ådals-Lidens församling och släktforskning

Förändringar i Ådals-Lidens församling
Forsnäs
Forsberg, Anders Andersson (1822-1875), nybyggare, bonde
Nylén, Erik Olof Eriksson (1836-1905), bonde, handlare
Persson, Ingel Hakvin (1844-1918), arbetare, bonde

Krånge
Smäll, Kristoffer Eriksson (1828-1878), båtsman

Lidgatu
Hauffman, Erik (d. 1728), kapellan

Näsåker
Bengtsson, Karl August (f. 1851), arbetare, skomakare
Karlsson, Johan Alfred (f. 1882), arbetare, avmätare
Millén, Anders (1822-1905), sockenskomakare, torpare
Näslund, Erik (1828-1911), torpare, arbetare
Näsström, Erik Peter (f. 1851), arbetare


Nilsson, Jakob (f. 1866), arbetare
Pålsson, Karl Johan (1831-1885), torpare
Tidén, Jonas Peter (f. 1864), arbetare

Sundmo
Kallin, Anders Olof (f. 1846), bonde
Nordin, Zakarias Nilsson (1849-1931), bonde

Västanbäck
Nilsson, Olof (d. 1743), bonde
Olofsson, Nils (1706-1761), bonde


 
Byn Forsnäs
Jag planerar att göra en bok om byn Forsnäs i Ådals-Lidens församling på gränsen mot Ramsele församling. Byn grundades 1799 och kallades först för Långforsberget, eftersom man först påbörjade nybygget intill detta berg på norra sidan älven. Byn ligger geografiskt på båda sidorna om Fjällsjöälven, men idag bor endast människor på den södra sidan.

En av de första handlingar som omnämner denna by är nybyggesresolutionen som man kan hitta i Länsstyrelsens för Västernorrlands län arkiv. Denna handling är upprättade 1799 och har följande lydelse:

Uppå Krono Länsmannen Rödens med 2ne Nämndemän efter behörigen Kundgjord Termin den 26 sistl. Junii förrättade utsyning af ett Nybygge, som Nils Ersson i Häxmo begiert få uptagen å Krono Allmäningen wid och omkring det så kallade Långforssberget på norra sidan om Älfwen emellan Moflo och Imnäs skatteskogar.
              Resol.
Med undantag af sådane lägenheter, hwilka antingen uti nästgränsande byars skattläggning blifwit intagne, eller eljäst äro liggande innom faststäldte Befwittrings linier, samt i öfrigit under laglig owittighet förswaras och innehafwas will jag tillåta Sökanden Nils Ersson, att den uti föregående undersökning om förmälte och beskrefne Krono Allmännings tract wid och omkring Långforssberget, med derå upgifne och befintelige upodlings tillfällen tillträda och till nytt hemman af 1/8 dels gärdemantal uparbeta, under åtnjutande af 15 frihets år, räknade ifrån och med det nästkommande under det wilkor, att icke i någon måtto andras besittning åwärka eller tilgripa. Äfwensom Jag wid den skjedde öfwerenskommelsen angde Långforss swedjan låter bero. Börandes detta utslag jemte undersökningen til behörigt anteknande uti Jordeboken. Härads Skrifwaren i orten uti bewittnad afskrift meddelas Lands Contoiret i Hernösand den 19 October 1799.
              E.G.L./M.S. 
Information

Tack för de fotografier som jag fått hittills sedan förra gången. Jag kommer att komplettera min hemsida med dessa allt eftersom. För några veckor sedan fick jag ett fotografi på en av de första emigranterna från Ådals-Liden, Erik Magnus Jonsson Tidén. Han emigrerade 1869 till USA och dog i Minneosta år 1890.

Jag är naturligtvis intresserad av ytterligare fotografier. Magnus Johansson ___________________________

Nyttiga länkar

Anbytarforum

Holger

Emigranter från Norge

Folkräkning 1890

Båtsmän i Ångermanland

___________________________

Fotografier på kyrkoherdar

Jag har fått låna två fotoalbum innehållande fotografier. I ett av dessa fotoalbum fanns två foton på kyrkoherdar. Kan någon identifiera dessa personer? Det ena fotot är taget av Amanda Sandberg, Sollefteå och det andra av Werner Wångström, Övik (år 1906). Jag har skickat en förfrågan till Ådals-Lidens pastorsexpedition, men inte fått svar ännu. Det är inte säkert att de varit verksamma i Ådals-Liden.

Kyrkoherdar ___________________________

 

http://hem.passagen.se/magnusjohansson/?noframe